Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities
1. Monuta: de naamloze vennootschap Monuta Uitvaartverzorging N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn.
2. Monuta Gedenkplaats is het merk en www.monuta.nl/gedenkplaats de URL waarop de service  wordt aangeboden door Monuta om online een gedenkplaats voor een overledene te beheren en te bezoeken.
3. Contractpartij: de wederpartij van Monuta aan wie Monuta Gedenkplaats beschikbaar wordt  gesteld, met wie een overeenkomst wordt gesloten.
4. Partijen: contractpartij en Monuta tezamen.
5. Fout: het niet voldoen aan de door Monuta schriftelijk kenbaar gemaakte en overeengekomen afspraken.
6. Gedenkplaats: homepage, foto’s, welkomst- en rouwteksten, videolinks, uitvaartinformatie en reacties.
7. Beheerder: de persoon die namens de nabestaanden van de overledene de gedenkplaats beheert. Deze beheerder wordt bepaald door de opdrachtgever tijdens het regelen van de uitvaart.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Monuta gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten met betrekking tot Monuta Gedenkplaats.
2. Algemene voorwaarden van contractpartij zijn nimmer van toepassing.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover Monuta die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.
 
Artikel 3 Procedure
Contractpartij geeft in het regelgesprek met de Monuta uitvaartverzorger aan of zij gebruik wenst te maken van Monuta Gedenkplaats.
Contractpartij bepaalt welke URL voor de gedenkplaats gebruikt gaat worden en wie de gedenkplaats namens de nabestaanden gaat beheren.
Aan het afnemen en gebruiken van Monuta Gedenkplaats zijn voor de contractpartij geen kosten verbonden.
Contractpartij controleert op het aannameformulier van de uitvaart of de URL en beheerdergegevens overeenkomen met de gemaakte afspraken.
Nadat de Monuta uitvaartverzorger het besproken uitvaartdossier heeft gerepliceerd (ter plaatse met UMTS of op kantoor) is de gedenkplaats direct online. De beheerder ontvangt hiervan direct de inloggegevens waarmee hij/zij de gedenkplaats kan onderhouden.
De opdrachtgever van de uitvaart is formeel eigenaar van de persoonlijke gedenkplaats. Niet de beheerder, mocht dit een ander persoon zijn.
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid

Monuta sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Monuta is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.monuta.nl/gedenkplaats verkregen is. Monuta garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
 
Artikel 5 Overmacht en opschortingsrecht
1. Overmacht aan de zijde van Monuta schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van contractpartij niet op.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Monuta onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Monuta behoort te komen. In ieder geval is onder overmacht begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
3. Zodra zich bij Monuta een overmachttoestand voordoet, meldt zij dat contractpartij tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
4. Monuta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/ of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij contractpartij en/ of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachttoestand aan de zijde van Monuta.
5. Onverminderd haar overige rechten heeft Monuta het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten indien en zolang de contractpartij een of meer verplichtingen onder de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien en zolang er sprake is van overmacht. Onder opschorting wordt onder meer verstaan het blokkeren van de toegang van de contractpartij tot Monuta Gedenkplaats.
 
Artikel 6 Ontbinding overeenkomst
1. Contractpartij is van rechtswege in verzuim indien zij:
enige verplichting uit de overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden schendt; Bijvoorbeeld het plaatsen van teksten of beelden die in strijd zijn met de wet (bijvoorbeeld discriminatie

2. In de in lid 1 bedoelde situatie heeft Monuta het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Monuta tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Monuta overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt schriftelijk.
 
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op Monuta Gedenkplaats en daaraan verbonden programmatuur, berusten bij Monuta.
2. Alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde services via Monuta Gedenkplaats zoals programmatuur, ontwerpen en teksten mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

 Bijzondere bepalingen
 
Artikel 8 Gedenkplaatsen
1. Monuta behoudt zich het recht voor om:
o tekst, spelling en vorm van alle gedenkplaatsen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;
o gedenkplaatsen die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of goede zeden zonder opgave van redenen te verwijderen

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en die voortvloeien uit de overeenkomst(en) zullen bij uitsluiting worden beslecht door de, ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bevoegde rechter.
 
 


 

Inloggen gedenkplaats beheerWachtwoord vergeten?
Laatst gewijzigd: Wim Haasnoot
Meest bezocht: Moniek van Keulen